jQuery UI Dialog - Default functionality
| | | | | | | |
טיול לאינדונזיה
כל הטיולים » טיול לאינדונזיה
אינדונזיה היא המדינה המוסלמית הגדולה בעולם ובד בבד היא מן המדינות המרתקות ביותר בגיוונן התרבותי, הדתי והאתני. מדובר בפסיפס אנושי אין סופי שממזג באופן מרתק בין פתיחות וסובלנות לבין שמירה קנאית על מסורות עתיקות.
התרבות האינדונזית היא דוגמא ומופת לעושר הדמיון האנושי ולגיוונו חסר הגבולות. את ביטוייה השונים של תרבות זו ניתן לראות בכל פינה:
ביאווה את זכר פאר הממלכות העתיקות והמקדשים האדירים מכונני הארכיטקטורה ההינדואית והבודהיסטית,
בבאלי את המיסטיקה בשיאה ומנהגי הפולחן שעולים על כל דמיון ובסילאווסי את אורחות החיים, המנהגים וטקסי הפולחן והקבורה השונים מכל מקום אחר.
לא נמצאו טיולים